תביעת חוב של נושה מסוג עובד בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל

במהלך החיים נתקלים אנו מדי פעם במקרים בהם אנו צופים מן הצד על הליכי פשיטת רגל או פירוק חברה, ואולם במקרי מסוימים, בעל כורחנו, נקשרים אנו בהתעסקות עם הליכים אלה, לאו דווקא כחייבים, אלא כנושה מסוג עובד החברה או העסק.

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, קובעת את דרכי התנהלות הליך פשיטת הרגל, הן מטעם החייב והן מטעם הנושים. אולם, האם ניתן, כעובד חברה הנמצאת בהליך פשיטת רגל, לקבל את שכר העבודה אשר אמור היה להתקבל?

ס' 78(1)(א) לפקודה קובע את עדיפות לשכרו של עובד החברה בין הנושים עבור חלוקת נכסיו של פושט הרגל – יחיד או חברה, עד סך של 21,000 ₪, בגין:

"שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, שמגיע לעובד וגמול תעסוקה כמשמעותו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, שמגיע למשתקם כהגדרתו בחוק האמור, בעד התקופה שלפני הגשתה של בקשת פשיטת הרגל, ובלבד שסך-כל השכר או גמול התעסוקה, לפי העניין, שיש לו דין קדימה לא יעלה על 21,000 שקלים חדשים"

אולם, סכומים אשר הצטברו מעבר לסכום הנקוב בסעיף ו/או לאחר מתן צו פשיטת הרגל, יוכל העובד להיפרע באמצעות תביעת חוב לביטוח הלאומי, בהתאם לפרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. ס' 182(1) לחוק קובע:

"מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלה, לפי הענין:

  1. צו הכרזה כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ואם נפטר המעביד, צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי הפקודה האמורה"

בהתאם לכך, ס' 183 לחוק קובע:

"הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד[3] תהיה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 13 לגבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף 189(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם בעד תקופה שלפני 12 החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 182, לפי המוקדם מביניהם."

דהיינו, שיעורי הגמלה קבועים בצורה זו:

  • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 - הגמלה המקסימלית היא בגובה 10 פעמים סכום בסיסי 3 – 83,700 ₪ החל מיום 1.1.12.

  • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל ב-01.08.2009 - הגמלה המקסימלית היא בגובה 13 פעמים סכום בסיסי 3 – 108,810 ₪ החל מיום 1.1.12.

כמו-כן, יש להבהיר כי לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי, וכן הסכום הכללי של הגמלה שתשולם לא יעלה על סכומי המקסימום הרשומים לעיל.

אי-לכך, הגשה וטיפול בתביעת חוב עלולה להוות מטרד רב עבור עובדי החברה אשר אינם בקיאים בנושא. על-כן, רצוי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בהליכי פשיטת הרגל, עורך דין המתמחה בפירוק חברות ועורך דין המתמחה בתביעת חוב שיש להגיש בהליכים אלו.

למשרד עו"ד ומגשרים טל מייק ניסיון רב בהגשת תביעות חוב בהליכי פירוק חברה ובהליכי פשיטת רגל.